Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 1. třída

1. třída


 Vítejte na stránce 1. třídy ZŠ Černovice! Najdete tady nejdůležitější informace a aktuality z dění v naší třídě a stáhnete zde všechny potřebné dokumenty a fotografie.

ROZVRH HODIN K NAHLÉDNUTÍ ČI STAŽENÍ

Informační list 8.1. - 19.1. 2018

INFORMACE NA TÝDNY OD 8. 1. DO 19. 1. 2018

 

INFORMACE  PRO  RODIČE

 

Jméno:                                                             TŘÍDA  I.

Vystřihnout písmena d D, k K, číslici 9, zařadit je.

18. 1. pedagogická rada – probírání docházky, prospěchu a chování dětí.

9. 1. a 16. 1. – bruslení MŠ a 1. tř.

9. 1. – konzultační odpoledne – od 15 do 16.30 h

2. 2. pololetní prázdniny

 

 

Chování:

 

 

 

 

                                  

                                            Další informace

 

CO  NÁS  ČEKÁ

Každý den je třeba procvičovat čtení, popř. diktát slov, sčítání a odčítání.

Slabiky číst bez vyslovení jednotlivých hlásek, některým dětem vyznačit obloučky. Slova se učíme číst vázaně po slabikách, nebo po slovech. Kontrolujeme porozumění (zopakuj mi to svými slovy, odpověz na mou otázku, slovo užij ve větě, řekni mi jej jinak …).

Informace rodičům budou předávány v době konzultačních hodin (středa 14 – 15 h). Po předběžné domluvě možno i jindy.

 

 

 

český jazyk

 

 

  

Hlásky a písmena D d, K k. Nácvik čtení slov typu motýl. Čtení s porozuměním.

Básně se zimní tematikou, hádanky, pohádka. 

Další písmena, slabiky, slova.  Opis, přepis.

Diktát slov.

 

matematika

 

 

Sčítání a odčítání do 8. Sčítání a odčítání více čísel. Tvoření a řešení slovních úloh.

Číslo 9. Číselná řada do 9, porovnání čísel.

svět kolem nás

Zvířátka v zimě. Opakování – v zimě. Spolužáci. Lidské tělo.

 


Publikováno 9. 1. 2018 18:47

Bruslení

Datum konání: 9. 1. 2002 - 6. 2. 2018

Informace k rozvrhu a vybavení žáka:

V úterý si žáci po dobu 5 týdnů vezmou do školy sportovní uzavíratelnou tašku, v níž budou mít výbavu na bruslení a zvlášť si vezmou tašku s učením (může to být igelitová taška, kterou si ponechají po dobu bruslení ve třídě).

Ráno se budeme učit ČJ a část Ma (tzn. vezmou si Slabikář, písanku, pracovní sešit z matematiky, Notýsek, penál). Potom se nasvačí a odjedeme na Zimní stadion v Soběslavi. Na oběd se vrátíme asi v 11.45 až 12 h. 

Jelikož přijdeme o některé vyučovací hodiny, vezmeme si ve středu do školy pracovní sešit z matematiky Já a můj svět.

Vybavení žáka: nepromokavé oteplené kalhoty s laclem nebo kšandami, nepromokavá bunda (propouštějící vzduch), mikina, sportovní rukavice, nabroušené brusle, helma a tenká čepice pod helmu, termoska s pitím.


Publikováno 6. 1. 2018 13:18

Vánoční besídka

Datum konání: 22. 12. 2017

Ptačí tanecPtačí tanecděvčata předvádí tanechra na flétnu

hra na flétnuhra na flétnuMacarenatanec

hra kolem židličektanec na píseň Sofiatanec na píseň princezny Elsytanec na píseň princezny Elsy


Publikováno 23. 12. 2017 13:48
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Přednáška Pohled do života hmyzu a bezobratlých

Datum konání: 18. 12. 2017

přednášejícínázorná ukázkanázorná ukázkanázorná ukázka

názorná ukázkanázorná ukázkanázorná ukázkanázorná ukázka

názorná ukázkanázorná ukázkanázorná ukázka


Publikováno 19. 12. 2017 14:29

Vánoční jarmark

Datum konání: 14. 12. 2017

prodejprodejprodejprodej výrobků

prodej1f.jpgpouštění lodiček ze skořápekzdobení perníčků


Publikováno 17. 12. 2017 8:21

Výstupy učiva v 1. ročníku podle školního vzdělávacího programu

Český jazyk

Školní výstup předmětu:

Učivo:

 

Dramatická a literární výchova

Žák

- přednáší zpaměti literární texty přiměřené     

  věku

- hlasem a pohybem vyjádří emoce   

  z přečteného

- s náležitou intonací vyjádří svůj zážitek

- odliší čtené od věcného, prózu a poezii

- používá elementární literární pojmy

- volně reprodukuje

- rozumí čtenému

 

Čtení a psaní

Žák

- poznává a rozlišuje písmena

- rozlišuje psací a tiskací písmo

- čte slova a věty, rozumí jim

- zdokonaluje čtení s porozuměním

- zapamatuje si smysl přiměřeného sdělení

- zdokonaluje plynulé čtení

- skládá a rozkládá slabiky

- píše probraná písmena /opis, přepis, diktát/

- drží správně psací náčiní

- má uvolněnou ruku, správně sedí

- seznamuje se s užitím velkých písmen

 

 

 

 

 

 

Zřetelná artikulace

Pozorné naslouchání a vnímání

Čtení a vyprávění

Říkanky, hádanky a verše

Rytmus a rým

Vyprávění podle obrázkové osnovy

Dějová posloupnost

Loutkové divadlo

Dramatizace příběhu

 

 

Hlásky, písmena, slabiky

Hlásková analýza a syntéza

Čtení otevřených a zavřených slabik

Další typy slabik a slov

Slovní a větný přízvuk

Slova, věty

Vázané čtení

Opis, přepis, diktát

Uvolňovací cviky

Hygiena psaní a čtení

Základy rukopisu – úprava a čitelnost

Interpunkce

 

Matematika

Školní výstup předmětu:

Učivo:

Žák

- zapíše čísla 0-20, rozliší číslice tiskací a psací

- zobrazí číslo na číselné ose

- spočítá prvky daného souboru

- vytvoří skupinu s daným počtem prvků

- doplní chybějící čísla v řadě

- rozhodne o vztahu více či méně

- umí porovnávat čísla do 20

- sčítá a odčítá v oboru 0-10, 10-20

- řeší slovní úlohy se sčítáním a odčítáním v oboru do 20 (bez   přechodu desítky)

- řeší slovní úlohy se vztahem o x více (méně) v oboru do 20, včetně slovních úloh zaměřených na počítání s penězi

- počítá s mincemi do 20, rozlišuje jednotlivé mince a odhadne, co si může za daný obnos koupit a kombinuje výpočty s mincemi různých hodnot

 

Žák

- ovládá prostorovou orientaci - pojmy před, za, vpravo, vlevo, nahoře a dole

- porovnává předměty podle velikosti - pojmy větší, menší, stejný, vyšší, nižší

- rozezná geometrické tvary - trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh

- rozezná tělesa - krychle, kvádr, válec, koule; umí uvést příklady ze svého okolí

 

 

Čísla 0-20

Čtení a psaní čísel

Počítání počtu prvků daného souboru

Vytvoření souboru s daným počtem prvků

Orientace na číselné ose

Porovnávání čísel

Symbolika + - =

Sčítání a odčítání bez přechodu přes základ deset

Řešení slovních úloh a tvoření slovních úloh

České mince

 

 

 

  

Geometrie

Orientace v rovině a prostoru

Porovnávání velikostí předmětů

Rovinné útvary: trojúhelník, čtverec, obdélník a kruh

Tělesa: krychle, kvádr, válec a koule

Skládání obrazců z geometrických útvarů

Stavby ze stavebnice

 

 

Svět kolem nás

Školní výstup předmětu:

Učivo:

Žák

- rozezná a používá bezpečnou cestu do školy  

  a zpět

- rozezná nebezpečí různého charakteru,  

  využívá bezpečná místa pro hru a trávení  

  volného času

- v běžných činnostech školy uplatňuje pravidla   

  chůze po chodníku a po silnici

- bezpečně překoná silnici

- v modelových situacích prokáže znalost  

  správného cestování autem

 

- zná název školy

- zná jméno třídní učitelky a ředitele školy

- chová se ukázněně ve škole i mimo školu

- dokáže rozlišit nežádoucí formy chování

 

-umí si připravit pomůcky do školy

-udržuje pořádek ve svých věcech, ve školní aktovce

-umí si uspořádat pracovní místo

-rozlišuje čas k práci a odpočinku

 

-dodržuje základní hygienické návyky

-zná základy správné životosprávy – výživa, vitamíny, odpočinek, spánek, pitný režim apod.

-zná zásady správného chování u lékaře

 

-umí pojmenovat části lidského těla

-zná názvy běžných onemocnění

-ví, co dělat v případě úrazu

-ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek

-rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času

 

-orientuje se v čase – rok, měsíc, týden, den, hodina

-umí vyjmenovat dny v týdnu

-zná čtvero ročních období a umí je charakterizovat

-umí vyjmenovat měsíce jednotlivých ročních období

-umí popsat změny v přírodě podle ročního období

-umí časově zařadit Vánoce a Velikonoce

-zná některé vánoční a velikonoční zvyky a tradice

 

-zná vztahy mezi rodinnými příslušníky (rodiče, děti, bratr, sestra, teta apod.)

-umí vyprávět o  svém domově, bydlišti a okolí – les, pole, potok apod.

-zná domácí zvířata a názvy jejich mláďat

 

Domov

Škola. Cesta do školy

Osobní bezpečí

Kdo je účastník silničního provozu (chodec, cyklista, dopravní prostředky)

Pojmy v silničním provozu (chodník, obrubník, zábradlí, silnice, přechod pro chodce)

Na chodníku (základní pravidla chůze po chodníku)

Na silnici (co se děje na silnici, chůze po silnici, reflexní doplňky)

Kde si hrát (vhodná a nevhodná místa ke hře)

Přecházení silnice

Jízda autem (základní pravidla – autosedačka a zádržné systémy, výstup a nástup)

 

Chování lidí

Právo a spravedlnost

 

 

 

 

 

 

Péče o zdraví

Zdravá výživa

 

 

 

Lidské tělo

Osobní bezpečí

 

 

 

 

Orientace v čase a časový řád

Současnost a minulost v našem životě

Kultura

 

 

 

 

  

Rodina, soužití lidí

Domov, obec, místní krajina

Živočichové

  

Pohyb a sport

 

Školní výstup předmětu:

Učivo:

 

 

- reaguje na základní pokyny, signály a

  gesta učitele

- zvládá gymnastické a estetické  

  držení těla

- soustředí se na cvičení                                            -zná základní pojmy osvojených cviků                       -umí se samostatně převléct do cvičebního úboru

- umí kotoul vpřed   

 

- zvládá základy gymnastického odrazu

-zvládá skoky prosté snožmo z trampolínky

 

-ukáže opakovaně přeskoky přes švihadlo

 

-ukáže základy chůze na lavičce

 

 

- zvládá základy šplhu s dopomocí 

 

 

 

- zvládá základní estetický pohyb těla

  a jeho částí (chůze, běh, poskoky, obraty)

-umí pojmenovat základní kroky

 

 

 

 

-uplatňuje základní pravidla bezpečnosti a hygieny při pohybu

-uplatňuje základní znalosti ve   

 sportovních hrách

 

 

-zvládá základní způsoby házení a chytání míče odpovídající velikosti a hmotnosti

- zvládá nejznámější sportovní hry se

  zjednodušenými pravidly

- jedná v duchu fair play

 

 

 

 

 

 

- zná vhodné sportovní oblečení

-předvede nízký a polovysoký start

 

-rozpozná základní pojmy související s během, skokem do dálky a hodem

- provede základní techniku běhu, skoku do dálky a hodu míčkem

 

 

 

 

 

 

 

-zvládá základní techniku chůze

- umí se připravit na turistickou akci

- uplatňuje pravidla bezpečnosti

- zvládá a využívá základní dovednosti

  spojené s turistikou

 

 

 

GYMNASTIKA

Základní pojmy

Základní cvičební polohy, postoje a pohyby

Gymnastické držení těla

Průpravná gymnastická cvičení

Vhodné oblečení

Základní bezpečnostní pravidla

AKROBACIE

Průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed

Kotoul vpřed

PŘESKOKY

Průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z trampolínky

Skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky

Výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu        

Přeskoky švihadla snožmo s meziskokem i bez

LAVIČKA

chůze s dopomocí

střídání chůze a běhu s dopomocí

ŠPLH NA TYČI

průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož

šplh do výšky max. 2 metrů s dopomocí

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ CVIČENÍ

Základní pojmy

Základní estetický pohyb těla a jeho částí

Nápodoba pohybu, tance založené na taneční chůzi

Rytmizovaný pohyb

Vhodné oblečení a obutí

Zásady bezpečnosti při cvičení s hudbou

POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ HRY

Základní pojmy spojené s osvojenými činnostmi, náčiním

Základní organizační povely pro realizaci her

Základní pravidla osvojovaných her

Zásady jednání a chování

Bezpečnost při sportovních hrách

Vlastní  nácvik

Držení míče jednoruč a obouruč 

Manipulace s míčem na místě, v pohybu

Přihrávky míčem vyvolenou a opačnou rukou

Základní sportovní hry – vybíjená se zjednodušenými pravidly  

Bezpečnost při hrách

ÚPOLY

Přetahy a přetlaky

PRůPRAVNÁ,  KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ  CVIČENÍ

zařazujeme pravidelně do pohybového režimu dětí   v hodinách TV především v návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení

 

ATLETIKA

Základní pojmy týkající se běhu, skoků a hodů

Běh – průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké   

            rychlosti a vytrvalosti

-       základy nízkého a polovysokého startu

-       rychlý běh na 20 – 40 metrů

-       běh v terénu až do deseti minut (prokládaný chůzí)

Skok - průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové

            síly a obratnosti

-       odraz z místa

-       skok do dálky z místa

Hod – průpravná cvičení pro hod kriketovým míčkem z místa

 

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ

Základní pojmy

Způsoby pohybu v terénu, chování v přírodě, vhodné oblečení pro turistiku

Základní zásady bezpečnosti a hygieny při turistice

Základní dovednosti spojené s turistikou

Využití pohybových her v přírodě

 

 Svět hudby


Školní výstup předmětu:

Učivo:

 

-umí zazpívat podle svých dispozic jednoduchou píseň a pracovat s ní

 

-rozliší kvalitu tónů a dynamické změny

 

-seznámí se alespoň s 10 písněmi,

4 poslechovými skladbami a 2 pohybovými hrami

 

-vytleská rytmus, reaguje pohybem na hudbu, vnímá melodii a text, citově reaguje

 

Zvuk, tón, řeč, zpěv

Vlastnosti tónu – výška, délka, síla, barva

Dynamika – silně, slabě

Hlasy – mužský, ženský, dětský

Vokální a instrumentální hudba

Hudební formy – ukolébavka, pochod, tanec

Dýchání, výslovnost, držení těla

Jednoduché rytmické nástroje

Znalost základních hudebních nástrojů – i podle zvuku

Pohybová reakce na hudbu

 


Publikováno 17. 12. 2017 8:01

Mikulášská besídka

Datum konání: 5. 12. 2017

taneční kroužektaneční kroužekvystoupení 1. třídyvystoupení 1. tř.vystoupení 1. třídyrozbalování dárkůJede, jede mašinkaMacarenaMacarenatanec s balonkytanec s balonkyDaneček tancuje s deváťáky


Publikováno 9. 12. 2017 23:32