Drobečková navigace

Úvod > Školní družina

Školní družina

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika. Hlavním posláním naší školní družiny je zabezpečení odpočinku a relaxace žáků po vyučování. Věnujeme se zejména zájmovým činnostem.

Vedoucí vychovatelka: Marcela Vránková
Vychovatelka: Jaroslava Seidlová

Provoz školní družiny: 6.15 – 16.00 hod.
Telefon: 565 381 215

 

 

 

 

Pokud rodiče potřebují uvolnit dítě v jinou hodinu než je v zápisním lístku, musí toto vychovatelce oznámit písemně nebo telefonicky, s uvedením data a hodiny odchodu dítěte ze školní družiny. Odchod dětí ze ŠD je do 13:00 hodin a poté až od 15:00 hodin (v mezidobí probíhají výchovné a zájmové aktivity).

Řád školní družiny

Činnost školní družiny navazuje na vzdělávací činnost základní školy. Rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny – střídání klidových a pohybově náročnějších činností, práce a odpočinku organizovaných a spontánních činností. Režim musí vytvářet dobré podmínky pro uskutečňování výchovných záměrů pedagogů. Přitom je nezbytné, aby vyhovoval i potřebám a zájmům dětí a respektoval jejich věkové zvláštnosti.

Ve školní družině se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné, společensky prospěšné a probíhá příprava na vyučování.

Veškerá činnost ŠD se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 • Časové vymezení provozní doby ŠD: 6:15 – 7:55 a 11:30 – 16:00
 • Pro činnost školní družiny se využívají – prostory ŠD, tělocvična, počítačové učebny.
 • Do školní družiny se žáci přihlašují zápisovými lístky. Nepřítomnost žáka se omlouvá písemně nebo telefonicky. Odchody s jinou osobou budou umožněny na základě písemného prohlášení rodičů.
 • Platba za pobyt ve ŠD je stanovena směrnicí ředitelky ZŠ Černovice.
 • Za dodržování všech bezpečnostních a hygienických předpisů ve ŠD odpovídá službu konající vychovatelka. Žák je povinnen ohlásit každý úraz pedgogickému pracovníkovi. V případě úrazu zajistí vychovatelka první pomoc žákovi, u vážného poranění pak lékařské ošetření, oznámení úrazu zákonnému zástupci žáka, zapíše úraz do „Knihy úrazů“.
 • Rodiče jsou pravidelně informování o chování svých dětí 1x týdně zápisem do notýsku ŠD. Mimo toto sdělení se mohou rodiče informovat osobně nebo telefonicky kdykoliv během provozu ŠD.
 • Odchody žáků ze ŠD se uskutečňují v časových intervalech po ¼ hodině. Odpolední odchody začínají v 1500 hod.
 • Při nedodržování vnitřního řádu ŠD, porušování kázně, pořádku a ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků budou rodiče informováni a poté může být žák vyloučen ze ŠD. O tomto opatření rozhoduje ředitelka školy.
 • Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby odchodu, zůstává žák ve ŠD do ukončení provozu. Poté se vychovatelka musí telefonicky spojit s rodiči, se kterými dohodne další postup.
 • Žák opouští ŠD pouze se souhlasem vychovatelky.
 • Žáci nepoškozují hry a hračky, při úmyslném poškození bude na rodičích požadována oprava, případně zakoupení nové.
 • Před odchodem ze ŠD si každé dítě uklidí své věci do pořádku / hry, hračky…/
 • Činnost ŠD se zpracovává do ročního plánu, do měsíčních a týdenních plánů.