Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > Třídy - důležité informace archív > 6. třída 2019/2020 > Důležité! Informace pro zákonné zástupce a žáky o organizaci výuky 2. stupně od 9. 6. 2020

Důležité! Informace pro zákonné zástupce a žáky o organizaci výuky 2. stupně od 9. 6. 2020V příloze zasílám informace o organizaci výuky od 9.6.2020. Prosím o sdělení (SMS, e-mail, mobil), zda bude váš syn/dcera školu od 8.6. 2020 navštěvovat. Máte-li dotazy, nejasnosti, ozvěte se.

Informace k nastupu zaku 2. stupne.docx

Cestne_prohlaseni.pdf

Pokud nemůžete otevřít odkazy :

Základní škola a Mateřská škola Černovice, přísp. org.

Bělohrobského 367, 394 94 Černovice

 

Informace pro zákonné zástupce a žáky o organizaci výuky 2. stupně od 9. 6. 2020

 

Milí žáci, vážení rodiče,

v následujícím dokumentu Vám přinášíme základní informace ohledně organizace výuky 2. stupně od 9. 6. 2020. Výuka bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek 4 vyučovací hodiny dle harmonogramu níže a je dobrovolná. Žáci se budou učit podle mimořádného rozvrhu, o kterém Vás budou informovat třídní učitelé. Nadále bude primární vzdělávání na dálku, ve škole budou převažovat individuální nebo skupinové konzultace s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku a třídnické hodiny. Děti, které zůstanou doma, se i nadále budou vzdělávat na dálku. Žádáme Vás do 3. 6. 2020 o informaci, zda se Vaše dítě bude účastnit výuky.

 1. Žák odevzdá podepsané Čestné prohlášení (na webových stránkách školy, na dveřích ZŠ ve fólii) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez čestného prohlášení nebudou žáci do budovy vpuštěni.
 2. Žáky před školou vyzvedne pedagogický dozor v uvedený čas.
 3. Před školou ani ve škole se žáci nesmí shromažďovat, stále musí dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními, a to i ve třídě (každý sedí v lavici sám).
 4. Vstup do školy je umožněn pouze žákům.
 5. Zvonění je zrušeno. Pedagogický dozor si sám rozvrhne výuku a přestávky během dopoledního a odpoledního bloku (kromě dopolední a polední přestávky).
 6. Složení skupin je stanoveno předem a nemění se. Skupina může být tvořena žáky z různých tříd (při nízkém počtu přihlášených žáků). Maximální počet žáků ve skupině je 15, každý sedí v lavici sám.
 7. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka informuje zákonný zástupce o důvodu nepřítomnosti.
 8. Školní družina a školní klub nejsou v provozu.
 9. Výuka tělesné výchovy není možná.
 10. Doporučené je zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy i mimo areál školy.

 Školní jídelna

 1. Žáci jdou na oběd pouze ve své skupině ve stanoveném čase.
 2. Před jídlem si žáci vydezinfikují nebo umyjí ruce.
 3. Pokrmy, talíře i příbory vydává personál ŠJ.
 4. Žáci i v jídelně udržují stanovené rozestupy.
 5. Roušku odkládají (do sáčku) pouze při konzumaci jídla a pití 

 

Harmonogram vyučování od 9. 6. 2020

 Vstup do školy:

 

7:40     9. třída + 3. třída

7:50     5. třída + 2. třída

8:00     4. třída + 1. třída

8:10     6. třída + 8. třída

8:15     7. třída

 

Dopolední přestávka: pohyb po chodbě na svém patře (nutné stále dodržovat rozestupy)

 

 1. třída + 6. třída 9:40 – 9:50
 2. třída + 7. třída 9:50 – 10:00
 3. třída + 8. třída 10:00 – 10:10
 4. třída 10:10 – 10:20
 5. třída 10:20 – 10:30

 Ostatní přestávky a použití toalety podle potřeby určí pedagogický dozor. Na WC smí vždy najednou jen 2 žáci z jedné skupiny (chlapec a dívka).

 Oběd:

 

 1. třída 11:20
 2. třída + 6. Třída (jídelna 2) 11:35
 3. třída + 7. Třída (jídelna 2)       11:50
 4. třída + 8. Třída (jídelna 2)       12:05
 5. třída 12:20

Žádáme všechny rodiče i žáky o důsledné dodržování tohoto harmonogramu. Vstup do školy je povolen pouze žákům. Organizace výuky a pravidla se můžou změnit podle aktuální potřeby nebo podle změn nařízení vlády nebo MŠMT.

Mgr. Robert Štefánek

ředitel ZŠ a MŠ Černovice

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka
...............................................................................................................................
datum narození ...............................................................................................................................
trvale bytem: …......................................................….......................................................................
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
V
Dne
…………………………
Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání
nebo
Podpis zákonného zástupce nezletilého

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

J. Hadrava