Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Třídy - důležité informace > 7. třída

7. třída


 

vvv

Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace

Bělohrobského 367, PSČ 394 94

tel.: 565 492 127, e-mail: reditel@zscernovice.cz

Dobrý den, v týdnu od 10.5.- 14.5.2021 pokračují žáci 7. třídy v distanční výuce. V týdnu od 17.5. - 21.5.2021 mají prezenční výuku. Organizace prezenční výuky - viz. Aktuálně ze ZŠ.

Prosím o vyplnění nabídky volitelných předmětů (viz níže). Z nabídky 4 volitelných předmětů budou vybrány 2. Dle počtu přihlášených žáků na jednotlivé předměty. Návratku je třeba poslat fyzicky do základní školy.

Děkuji J. Hadrava

Nabídka volitelných předmětů

Vážení rodiče!

Podle školního vzdělávacího plánu si vaše dítě může vybrat pro následující ročník ve školním roce 2021/2022 z těchto povinně volitelných předmětů:

 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Přírodovědná praktika
 • Seminář z českého jazyka
 • Seminář z matematiky7. a 8. třída může pokračovat v již vybraném předmětu.

 

 1.  

Hodinová dotace volitelného předmětu je 1 hodina týdně.

Prosíme, vyberte si předmět, vyplňte návratku, a co nejdříve ji vraťte zpět do školy. Děkujeme!

Jméno a příjmení žáka/žákyně: ………………………………………………………………………………………………………….

Ročník: …………………………………..

Vybraný předmět: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis rodičů: …………………………………………………………………………..

 

Rozvrh - prezenční výuka od 17.5.2021

Rozvrh 17.5.2021.png

 
 

Úpravy rozvrhu k 1.2.2021. J. Hadrava

Pravidla a komentáře k rozvrhu pro distanční výuku platnému od 11/1/2021:

 1. Rozvrh pro distanční výuku vychází z rozvrhu pro výuku prezenční a plně respektuje hodinovou dotaci hlavních předmětů.
 2. Cílem je výuku koncentrovat do dopoledního čtyř, max. pětihodinového výukového bloku (8h-12h25), během něhož proběhne v jednotlivých předmětech vždy opakování a výklad nové látky včetně jejího procvičení. Domácí úkoly jsou zadávány v rozsahu, který nepřekračuje objem obvyklý při prezenční výuce.
 3. Standardní hodina trvá 45 minut a učitel a žáci se po celou tuto dobu věnují danému předmětu ve virtuální třídě. Doporučený čas samotné on-line výuky v rámci jedné výukové hodiny se pohybuje v rozmezí 20-30 min, ve zbytku času probíhá práce off-line (procvičování látky, konzultace s učitelem, ad.). Vyučující může během vyučující hodiny třídu dělit do skupin a střídavě s nimi pracovat v on a off-line režimu.
 4. Na začátku každé hodiny vyzve vyučující všechny žáky k zapnutí kamer a mikrofonů (kvůli datovému přenosu raději postupně po polovině či třetině třídy). Následně mohou být kamery a mikrofony během hodiny vypnuty, žáci jsou ale povinni je kdykoli na vyzvání učitele zapnout.
 5. Výuka výchovných předmětů bude probíhat až po obnovení běžné prezenční výuky.

 Předem Vám děkuji za případné poskytnutí zpětné vazby ohledně průběhu distanční výuky prostřednictvím e-mailu: reditel@zscernovice.cz

 V Černovicích, dne 5/1/2021

Jaroslav Hubata-Vacek

Ředitel ZŠ a MŠ Černovice

 

Distanční vzdělávání – pravidla

 1. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.
 2. Distanční výuka probíhá formou off-line nebo online výuky.
 3. Off-line výuka je samostudium žáka na podkladě zadané práce od učitele.
 4. V případě, že žák neodevzdává práci nebo ji odevzdává v nedostatečné kvalitě, je toto chování považováno za zanedbávání povinné školní docházky.
 5. On-line výuka je vzdělávání na dálku prostřednictvím internetu ve stanoveném čase.
 6. Žák je povinen se on-line výuky zúčastnit podobně, jako když výuka probíhá prezenčním způsobem. Pravidla při on-line výuce nastavuje vyučující předmětu podobně jako ve škole. Vyrušování, či jiné nevhodné chování při on-line výuce je tedy posuzováno stejně jako ve škole. Výchovná opatření se řídí podle školního řádu.
 7. Omlouvání žáka z on-line hodiny probíhá tedy stejně jako v případě prezenční výuky podle pravidel stanovených ve školním řádě.
 8. Rodiče jsou povinni zajistit žákovi dostatečné technické podmínky pro distanční výuku. Tablety lze vypůjčit ve škole.
 9. Při hodnocení práce žáka v distančním vzdělávání škola přihlédne k podmínkám, ve kterých žák pracoval.

 Zpracováno podle Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem vydaného MŠMT 23. 9. 2020

zs.cernovice@worldonline.cz

 

Školní rok 2020/2021

 Rozvrh najdete na tomto odkazu: https://zscernovice.edupage.org/timetable/ (volba 7. třídy)

Novější 1 3

Předávání vysvědčeníPřáníDistanční výukaDistanční výuka 19. - 23.10. 2020 ZSVDistanční výuka HV 21.10.ANGLICKÝ JAZYK 19. 10. - 23. 10. 2020Dějepis 19.10. - 23.10.Distanční výuka 19. - 23.10. 2020 FyzikaMATEMATIKA 19.10. - 23.10. 2020Přírodopis 19.10. - 23.10.Novější 1 3